Wykonalność instytucjonalna w studium wykonalności projektu

Przygotowując studium wykonalności projektu, konieczne jest dokonanie charakterystyki wnioskodawcy, w której wykazać należy, że koordynator powiązania kooperacyjnego jest podmiotem, który dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, dzięki któremu możliwe jest wykonanie projektu.

Przygotowując studium wykonalności projektu, konieczne jest dokonanie charakterystyki wnioskodawcy, w której wykazać należy, że koordynator powiązania kooperacyjnego jest podmiotem, który dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, dzięki któremu możliwe jest wykonanie projektu

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Musi on również posiadać doświadczenie w zarządzaniu powiązaniem kooperacyjnym i w pełnieniu usług na rzec członków powiązania, gdzie głównym zakresem działalności jest realizacja przedsięwzięć na rzecz uczestników powiązania kooperacyjnego i na rzecz współpracy uczestników powiązania z innymi jednostkami otoczenia przedsiębiorstwa i działającymi jednostkami naukowymi.

Co jeszcze musi się znaleźć?

Poza wskazanymi powyżej kwestiami, podać należy również plan wdrożenia projektu, w którym przedstawione muszą być zaangażowane niego w organizacje (ewentualnie podając osoby, określając ich rolę i przypisaną im odpowiedzialność), wykazując w ten sposób, że dysponuje się zasobami, które umożliwiają prawidłową i terminową realizację projektu.

Opisać tu należy również:

  • proces wdrażania poszczególnych procedur,
  • harmonogram pozyskiwania wymaganych zezwoleń,
  • opis prac przygotowawczych,
  • wyszczegółowienie przetargów,
  • oraz opis realizacji samego projektu.