Rachunek przepływów pieniężnych w studium wykonalności

Koniecznym elementem każdego sporządzanego studium wykonalności, jest sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych sporządzony dla projektu zgodnie z definicjami i formatami zawartymi w Ustawie o rachunkowości w zakresie jej obowiązywania, przy ujęciu minimalnym, na poziomie grup głównych dla przyjętego okresu prowadzanej analizy.

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

Koniecznym elementem każdego sporządzanego studium wykonalności, jest sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych sporządzony dla projektu zgodnie z definicjami i formatami zawartymi w Ustawie o rachunkowości w zakresie jej obowiązywania, przy ujęciu minimalnym, na poziomie grup głównych dla przyjętego okresu prowadzanej analizyPrzepływy pieniężne w okresie realizacji projektu, a także późniejszej eksploatacji danej inwestycji, powinny zawierać w sobie informacje określające zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy. W rachunku przepływów pieniężnych dla projektu ujęte powinny być z kolei wyłącznie zmiany poszczególnych wielkości, które wywołane są oddziaływaniem samego projektu. W sytuacji, gdy środki pieniężne na koniec okresu osiągają w którymkolwiek roku wartości ujemne należy określić źródło, z którego będzie można pokryć ten deficyt.

Rachunek przepływów pieniężnych

W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest podmiot, który zobowiązany jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości sporządzać rachunek przepływów pieniężnych, należy także poza rachunkiem przepływów pieniężnych z projektu zamieścić informacje o sumarycznym rachunku pieniężnym Wnioskodawcy. W przypadku, gdy środki pieniężne na koniec okresu osiągają w którymkolwiek roku wartości ujemne należy określić również źródło, z którego będzie można pokryć ten deficyt.

Cel analizy

Celem przeprowadzania tej analizy, jest udowodnienie trwałości finansowej projektu na etapie realizacji, a także jego późniejszej eksploatacji.