Pieniądze dla firm działających na wsiach

Dotacje unijne poznań zróżnicowane są nie tylko ze względu na cel i przeznaczenie, ale także na to, gdzie znajduje się firma. Jeśli bowiem przedsiębiorca planujący inwestycję na obszarze wiejskim, ma siedzibę swojej firmy, lub jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest zameldowany na obszarze wiejskim, może wówczas ubiegać się też o dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (w skrócie PROW).

Działanie PROW 3.1.2, czyli tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw umożliwia zakładanie lub rozwój mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich, obejmuje firmy:

 • zatrudniające poniżej dziesięciu osób,

  Dotacje unijne poznań zróżnicowane są nie tylko ze względu na cel i przeznaczenie, ale także na to, gdzie znajduje się firma

  autor: Alexandra Groza

 • mające obrót nieprzekraczający równowartości w złotych dwóch milionów euro
 • nie związane bezpośrednio z uprawą ziemi.

Warunki

Przyznawana firmom wiejskim dotacja, przy stworzeniu wymaganej liczby miejsc pracy, może sięgnąć maksymalnie nawet kwoty trzystu tysięcy złotych. Środki mogą być przeznaczone na inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej, czyli na:

 • zakup sprzętu biurowego i komputerowego,
 • zakup środków transportu,
 • doradztwo,
 • zakup i instalację maszyn,
 • zakup lub przystosowanie budynków na potrzeby przedsiębiorstwa,
 • reklamę i promocję produktu czy też usługi.

Pomoc udzielana w ramach tego działania ma formę zwrotu do 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Wśród kryteriów, jakie musi spełniać projekt by kwalifikował się do uzyskania wsparcia znajduje się między innymi kryterium ekonomiczne, czyli rentowność inwestycji wraz z utworzeniem co najmniej jednego miejsca pracy. Informacji o prowadzonych naborach należy szukać na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.