Nierozliczenie otrzymanej dotacji, jej nieterminowe rozliczenie, bądź też niedokonanie zwrotu dotacji przez beneficjenta

Dotacje są szczególnym rodzajem finansowania inwestycji. Środki przyznawane w ten sposób muszą zostać należycie wydatkowane i rozliczone. Beneficjent dotacji zobowiązany jest do tego, by dokonać właściwe rozliczenie dotacji, przestrzegając przy tym bezwzględnie termin i formę tego rozliczenia. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność zwrotu należnej wysokości dotacji również zobligowany jest on wiążącymi terminami, których nie wolno mu przekroczyć.

Nierozliczenie lub nieterminowe rozliczenie otrzymanej dotacji

Nierozliczenie otrzymanej dotacji, lub też nieterminowe rozliczenie tej , dotyczy sytuacji zaniechania przez beneficjenta dotacji wywiązania się z obowiązków wynikających przede wszystkim z ustawy o finansach publicznych lub umowy przyznającej dotacje

Autor zdjęcia: kenteegardin

Nierozliczenie otrzymanej dotacji, lub też nieterminowe rozliczenie tej , dotyczy sytuacji zaniechania przez beneficjenta dotacji wywiązania się z obowiązków wynikających przede wszystkim z ustawy o finansach publicznych lub umowy przyznającej dotacje. Jest on zobowiązany do tego, aby rozliczenie dokonane zostało w terminie, w przeciwnym wypadku podlega sankcjom prawnym i skarbowym.

Niedokonanie zwrotu dotacji w wymaganej wysokości, lub nieterminowe dokonanie zwrotu należnej dotacji

Z niedokonaniem zwrotu dotacji w należytej wysokości lub nieterminowym dokonaniem zwrotu dotacji przez beneficjenta mamy do czynienia wówczas, gdy:

  •  beneficjent dotacji wykorzystał ją niezgodnie z przeznaczeniem,
  •  została ona udzielona nienależnie, czyli bez podstawy prawnej,
  •  pobrana w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umowie,
  •  pobrana w wysokości wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania.