Jak uniknąć błędów pisząc wniosek o dotację?

Starając się o dotacje unijne Poznań, bardzo często, mimo zachowania należytej staranności i sumienności w sporządzanym wniosku, można popełnić błędy, które w najlepszym przypadku doprowadzą do cofnięcia wniosku. Niestety, zdarza się także wcale nie tak rzadko, że powodują one całkowite odrzucenie wniosku o dotację.

Niezgodność sum kontrolnych wersji papierowej z elektroniczną

Starając się o dotacje unijne Poznań, bardzo często, mimo zachowania należytej staranności i sumienności w sporządzanym wniosku, można popełnić błędy, które w najlepszym przypadku doprowadzą do cofnięcia wniosku

Autor zdjęcia: photosteve101

Suma kontrolna jest ciągiem liczb, wraz z literami, który zawarty jest we wniosku. Suma ta występować musi na każdej kolejnej stronie wniosku. Powinna być ona, zatem taka sama, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Przy każdej zmianie wprowadzonej do Generatora Wniosków, suma ta zmienia się. Z tego powodu, należy dokładnie sprawdzić, czy ostateczne wersje wniosku posiadają takie same sumy kontrolne. Zdawać sobie należy, bowiem sprawę z tego, że w sytuacji, kiedy sumy te nie zgadzają się, następuje natychmiastowe odrzucenie wniosku.

Wydrukowany wniosek jest wydrukiem próbnym

Sytuacja ta zdarza się w momencie, kiedy nie są wypełnione wszystkie pola zawarte w Generatorze Wniosków (czyli: http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/generatory-wnioskow/generator-wnioskow-o-dofinansowanie.html). Trzeba w związku z tym bardzo dokładanie sprawdzić, czy każde miejsce jest wypełnione. Napis „wydruk próbny” pojawia się po wydruku formularza wniosku na górze kartki i jest on w kolorze czerwonym, zatem nie jest trudno go zauważyć. W sytuacji, gdy omyłkowo dołączy się wydruk próbny, jako wniosek finalny – również następuje jego odrzucenie.

Wniosek niewypełniony w Generatorze Wniosków

Wniosek o dotacje musi być bezwzględnie wypełniony w programie Generator Wniosku. W przypadku, kiedy będzie on sporządzony w jakimkolwiek innym programie, nastąpi jego natychmiastowe odrzucenie.

Brak załączonej wersji elektronicznej biznes planu

Biznes plan Poznań trzeba koniecznie dołączyć do wniosku także w wersji elektronicznej a nie tylko, jako załącznik do wersji papierowej składanego wniosku o dofinansowanie.

Brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów

Przy składaniu wniosku i załączników, bardzo istotne jest potwierdzenie całej dokumentacji za zgodność z oryginałem. Brak takiego potwierdzenia może również spowodować odrzucenie wniosku.

Brak parafowania na oryginale wniosku i jego kopiach

Kompletny wniosek, wraz z kopiami stanowić może naprawdę obszerną dokumentację. Może się w związku z tym zdarzyć, że przez przypadek wnioskujący nie podpisze każdej strony, czy też zapomni o potwierdzeniu kopii za zgodność z oryginałem. Przed złożeniem wniosku do instytucji finansującej, należy w związku z tym bardzo dokładnie sprawdzić, czy wszystko jest w odpowiedni sposób podpisane. Pozwoli nam to zaoszczędzić czas na późniejsze poprawianie wniosku i składanie wyjaśnień, dlaczego na którejś stronie zabrakło na przykład naszego podpisu.

Nieaktualne zaświadczenia

Do wniosku firma musi dołączyć następujące zaświadczenia:
zaświadczenie o braku zaległości w należnościach wobec ZUS i US,
• wypis z KRS lub wpis do EDG
• zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
• a także inne, wyszczególnione w wytycznych do danego programu.

Niezgodność projektu z celem oraz zakresem danego działania

W tym przypadku chodzi o błędy spowodowane złym ujęciem celu projektu w składanym wniosku. W związku z tym bardzo ważną kwestią jest znajomość założeń danego działania. Wynikiem przeprowadzenia danego projektu ma być zwłaszcza poprawa konkurencyjności danej firmy i to ma być celem projektu, a nie zakup danych środków trwałych. Oczywiście zakupienie tych środków trwałych jest potrzebne do podniesienia tej konkurencyjności, ale trzeba mieć na względzie, że główny cel projektu musi być ściśle związany z konkurencyjnością firmy.

Niemożność technicznego wykonania wniosku

Bardzo często zdarza się, że przedsiębiorcy składają projekty o wartości, która znacznie przekracza ich możliwości finansowe. Ponieważ wydatki w tego typu projektach przekraczają znacznie wysokość ich przychodów, przedsiębiorstwa nie są w stanie ich zrealizować. Z tego też względu, należy mierzyć siły na zamiary, zwłaszcza, że dotacje są refundacją wcześniej poniesionych kosztów.

Podsumowanie

Lista potencjalnych błędów, które można popełnić i problemów związanych z napisaniem wniosku o przyznanie dotacji jest znacznie dłuższa. Wymienione powyżej są jednak tymi, które popełniane są najczęściej przez przedsiębiorców i w znacznym stopniu wpływają na późniejsze szanse otrzymania przez nich dotacji. Z tego też względu, bardzo ważne jest, aby dokładnie czytać wytyczne do każdego programu, bowiem przez pozornie małą pomyłkę nie otrzymamy dofinansowania realizacji naszego projektu.