Dodatkowe środki dla firmy z dotacji unijnych

Aktywnych jest obecnie kilka programów operacyjnych, których zakres i warunki znacznie różnią się pomiędzy sobą. Tymczasem o tym, z jakiego programu operacyjnego i działania będziemy mogli skorzystać, ubiegając się o dotacje unijne Poznań, decyduje przede wszystkim:

 • Decydując się na uczestnictwo w danym programie, musimy jednak dobrze poznać jego wymogi, a także złożyć wniosek do odpowiedniej instytucji, która w ramach tego programu zajmuje się naborem tych wniosków

  Autor zdjęcia: Kevin Dooley

  wielkość firmy,

 • rodzaj przedsięwzięcia,
 • wielkość planowanej inwestycji i jej koszt,
 • rodzaj działalności gospodarczej.

Wymogi formalne

Decydując się na uczestnictwo w danym programie, musimy jednak dobrze poznać jego wymogi, a także złożyć wniosek do odpowiedniej instytucji, która w ramach tego programu zajmuje się naborem tych wniosków. Jeśli popełnimy, bowiem już na tym etapie błąd, złożony przez nas wniosek zostanie w fazie wstępnej odrzucony z przyczyn czysto formalnych. Zdawać należy sobie także sprawę z tego, że samo napisanie wniosku nie jest też sprawą łatwą. Z tego też względu sporo przedsiębiorców decyduje się na pomoc wyspecjalizowanych w tym form i instytucji. Przygotowany wniosek, wraz z wymaganymi do niego załącznikami, złożyć należy do instytucji, która zajmuje się przyznaniem środków. W praktyce najczęściej jest to ta sama instytucja, która ogłasza konkurs na nabór takich wniosków.

Wzór wniosku, biznes planu, a także inne, wymagane wraz z wnioskiem załączniki możemy znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej instytucji, która ogłosiła konkurs. Koniecznym jest, by wniosek wypełniony był zgodnie z instrukcją, regulaminem konkursu oraz wytycznymi zawartymi w programie operacyjnym.

Od strony praktycznej

Ubiegając się o dotacje unijne Poznań, należy zadbać o tym, by był on napisany w sposób jak najbardziej przejrzysty i czytelny (szczegóły: http://www.strategor.pl/). Przygotowując dokumentację należy wykazać się bardzo dużą dokładnością i sumiennością, sprawdzając czy dołączono do niego wszystkie niezbędne załączniki i czy ich forma zgodna jest z wytycznymi określonymi w specyfikacji programu i jego regulaminie. Bardzo ważne jest także sprawdzenie, czy na każdej stronie dokumentacji znalazły się wymagane podpisy i pieczątki firmowe, a także, czy wszystkie pola i rubryki zostały w należyty sposób wypełnione.

Wniosek o dotację

Wniosek, którego celem ma być pozyskiwanie funduszy unijnych z jednego z programów pomocowych, należy złożyć zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

W pierwszej kolejności dokonywana jest ocena formalna wniosku, czyli w praktyce, sprawdzenie tego:

 • czy dołączone do niego zostały wszystkie załączniki,
 • czy wypełniony jest on zgodnie z instrukcją,
 • czy nie brakuje podpisów, pieczątek firmowych itp.

Przeprowadzona wstępna weryfikacja wniosku zakończyć się może dla przedsiębiorcy:

 • odrzuceniem wniosku w całości,
 • cofnięciem wniosku do wnioskodawcy z zaleceniami uzupełnienia w nim brakujących informacji,
 • dopuszczeniem wniosku do dalszego postępowania konkursowego.