Co powinien zawierać wniosek o przyznanie dotacji na założenie działalności?

Jak podkreśla firma oferująca swoim klientom pomoc w uzyskaniu dotacji (więcej: http://www.strategor.pl/), prawidło wypełniony wniosek o dotację powinien zawierać w sobie niżej wymienione elementy:

  • powinna być ściśle określona kwota dofinansowania, które chce się uzyskać,Prawidło wypełniony wniosek o dotację powinienzawierać ściśle określoną kwotę dofinansowania, którą chce się uzyskać
  • należy zamieścić opis prowadzonego rodzaju działalności gospodarczej, którą zamierzamy podjąć,
  • należy podać symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
  • załączyć trzeba rzetelnie sporządzoną kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz podać źródła ich finansowania,
  • wykazać należy wcześniejsze działania podjęte na rzecz rozpoczęcia działalności, w szczególności zdobycia wymaganego do tego celu lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń, odbytych szkoleń, i tym podobne,
  • zamieścić należy szczegółową specyfikację wydatków, które trzeba będzie ponieść w ramach dofinansowania (przeznaczonych na zakup towarów i usług, w tym, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa powiązanych z podjęciem tej działalności gospodarczej),
  • podać należy przewidywane efekty ekonomiczne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (określić należy koszty, dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, zyski, i tego typu informacje).