Zabezpieczenia kredytu

Banki, udzielając kredytu firmom przykładają bardzo dużą wagę do tego, by kredyt ten posiadał odpowiednie zabezpieczenie. Jak zapewnia doradztwo finansowe Poznań (więcej pod linkiem), jest to bardzo istotny wymóg, umożliwia on, bowiem bankowi odzyskanie wyłożonych wcześniej środków w sytuacji, gdyby kredytobiorca nie był w stanie spłacić zaciągniętego długu.

Rodzaje zabezpieczeń akceptowanych przez banki udzielające kredytu

Najczęściej stosowanymi zabezpieczeniami stosowanymi przez banki są:

 • Banki, udzielając kredytu firmom przykładają bardzo dużą wagę do tego, by kredyt ten posiadał odpowiednie zabezpieczenie

  Autor zdjęcia: Images Money

  weksel,

 • hipoteka,
 • podpisanie bankowego tytułu egzekucyjnego.

Weksel

Weksel jest najczęściej stosowanym rodzajem zabezpieczenia. Jest to pisemne zobowiązanie wystawcy do uiszczenia w określonym terminie określonej kwoty pieniężnej. Weksel wystawiany jest celem zabezpieczenia spłaty przyszłej wierzytelności, która może powstać bądź też, której wysokość nie jest możliwa do określenia z góry można, więc uznać, że weksel pełni rolę pewnego rodzaju kaucji. Jeżeli remitent w razie potrzeby wypełni weksel in blanco z określonym terminem płatności i wyznaczoną kwotą należności – wtedy staje się on wekslem.

Hipoteka

Hipoteka jest rodzajem zabezpieczenia udzielanym przy kredytach hipotecznych i inwestycyjnych. Hipoteka stanowi ograniczone prawo rzeczowe, którego zadaniem jest danie wierzycielowi zabezpieczenia na nieruchomości. Zatem, w skrócie – hipoteka obciąża nieruchomość. Hipoteką obciążone mogą być również niektóre zbywalne prawa rzeczowe, do których zaliczyć możemy:

 • spółdzielcze prawo do lokalu,
 • prawo własności nieruchomości,
 • użytkowanie wieczyste,
 • wierzytelność zabezpieczona hipoteką,
 • prawo do domu jednorodzinnego,
 • i tym podobne.

Bankowy tytuł egzekucyjny

Podpisanie bankowego tytułu egzekucyjnego stwarza bankowi możliwość podjęcia działań zmierzających do egzekucji przeciwko poręczycielowi kredytu, spadkobiercom czy też przeciwko współmałżonkowi kredytobiorcy. Warunki bankowego tytułu egzekucyjnego są ściśle określone w umowie kredytowej, gdzie zawarty jest opis kroków, jakie zostaną podjęte przez bank wraz z określeniem terminu, w którym wystąpi on do sądu o wyegzekwowanie długu. W umowie kredytowej określone jest także jak wysokie będą roszczenia finansowe, w przypadku, gdyby klient zaprzestał spłacania pożyczonych mu pieniędzy w ramach kredytu bankowego.
Kwota roszczeniowa banku może, o ile jest to przewidziane w umowie, zostać zmieniona na ustalony w niej przedmiot zamiany. Naturalnie, wydanie bankowego tytułu egzekucyjnego jest ostatecznością, nie oznacza to jednak, że nie jest to praktykowane przez banki. O tym, że jest to praktyka stosowana z całą bezwzględnością, świadczyć może liczba wszczynanych egzekucji komorniczych.

Po wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego, bank kieruje się z nim do sądu w celu nadania mu klauzuli wykonalności. Obowiązkiem sądu jest rozpatrzenie go możliwie jak najszybciej, najpóźniej w terminie trzech dni. Rozpatrzenie wniosku odbywa się na posiedzeniu niejawnym, co w praktyce wiąże się z tym, że klient nie ma możliwości obrony przed sądem, jak również przedstawienia swojego stanowiska w tej kwestii. Jeśli sąd wyda postanowienie, czyli nadanie tytułowi klauzuli wykonalności, do egzekucji długu przystępuje komornik sądowy, a jego działaniami objęty może być zarówno majątek trwały dłużnika, jak i jego dochody. Tym osobom, które uważają, że roszczenia banku są niesłuszne, pozostaje w takich okolicznościach jedynie wystąpienie do sądu o wytoczenie powództwa o ustanowienie:

 • zastawu,
 • przewłaszczenia na zabezpieczenie,
 • blokady środków pieniężnych,
 • kaucji,
 • poręczenia,
 • gwarancji bankowej,
 • przelewu wierzytelności.

Wybór rodzaju zabezpieczenia

Na wybór rodzaju zabezpieczenia wpływają:

 • czas na który udzielany jest kredyt,
 • status prawny kredytobiorcy,
 • sytuacja finansowo – majątkowa przedsiębiorstwa,
 • cechy zabezpieczenia wynikające z przepisów prawnych,
 • nakłady pracy związane z ustanowieniem zabezpieczenia.